Whatsapp Chat
Kruś Sp z o.o. Sp K.
Kruś Sp z o.o. Sp K.
EU

Projekty UE

banner

Realizowane projekty

W 2020 r. firma KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy KRUŚ Sp.z o.o. S.k. szansą na dalszy rozwój firmy”  finansowany z osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Efektem projektu będzie utrzymanie zatrudnienia.

Wartość projektu: 124 333.62 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 124 333.62 PLN

 

 


Od 2019 r. firma KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Unijnych pt. „Kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy KRUŚ Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych wysokojakościowych folii LDPE i folii biodegradowalnych, a także wzrost efektywności procesów produkcji”.

Podstawowym celem realizacji projektu jest zwiększenie sprzedaży i konkurencyjności firmy KRUŚ. Można wskazać kilka celów szczegółowych projektu, które będą służyły realizacji tak sformułowanego celu głównego:

  1. Wprowadzenie na rynek wysokogatunkowej innowacyjnej folii LDPE
  2. Wprowadzenie na rynek folii w 100% biodegradowalnej
  3. Wprowadzenie na rynek udoskonalonej folii polietylenowej o małej grubości dla zastosowań na maszynach typu WICKET
  4. Poprawa produktywności poprzez modelowanie procesów intralogistycznych – Poprawa wewnętrznej logistyki przyczyni się do wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, pozwoli skutecznie zapobiec spadkowi rentowności spowodowanemu wzrostem płac i pozwoli na terminowe realizacje zamówień.

Działania te pozwolą na zdywersyfikowanie oferty przedsiębiorstwa przez co będzie ono mogło elastycznej dostosowywać się do potrzeb Odbiorców oraz znacząco rozszerzyć rynek zbytu zarówno terytorialnie jak i segmentowo.

 

Efekty projektu

Projekt został podzielony na dwa etapy:

  1. Etap 1: zakup specjalistycznego oprogramowania symulacyjnego do modelowania procesów intralogistycznych
  2. Etap 2: Zakup maszyny do produkcji folii wielowarstwowej

Wartość projektu: 5 357 000,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 860 663,00 PLN


 


Od 2018 r. firma KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Unijnych pt. „Stworzenie laboratorium do prowadzenia prac B+R w zakresie rozwoju innowacyjnych folii i opakowań foliowych”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R firmy poprzez stworzenie laboratorium do prowadzenia prac B+R zmierzających do opracowania innowacyjnych folii i opakowań foliowych. W laboratorium będą prowadzone prace B+R zmierzające do opracowania innowacyjnych folii i opakowań foliowych, które miałyby mniejszą grubość (a przez to mniejszą objętość i wagę) niż dotychczas produkowane, a jednocześnie cechowałyby się co najmniej taką samą wytrzymałością jak folie obecnie produkowane.

Wśród celów szczegółowych projektu można wskazać:

a) Wprowadzenie do oferty nowych produktów będących efektem planowanych prac B+R
b) Poprawa konkurencyjności produktów firmy
c) Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań odbiorców firmy w zakresie właściwości nowych produktów
d) Poprawa wydajności surowcowej (nowe folie spowodują oczekiwane obniżenie zużycia surowców wykorzystywanych do produkcji folii)
e) Wzrost przychodów ze sprzedaży (w tym w szczególności sprzedaży nowych/innowacyjnych produktów które powstaną) oraz wzrost zysków firmy
f) Utrzymanie wysokiej dodatniej dynamiki wzrostu sprzedaży firmy w ujęciu r/r
g) Wzrost marży brutto na sprzedaży oraz rentowności sprzedaży będące pochodnymi przewidywanego obniżenia zużycia surowców wykorzystywanych do produkcji folii oraz jednoczesnego wzrostu sprzedaży nowych produktów
h) Dywersyfikacja sprzedaży i uodpornienie firmy na wahania cykli koniunkturalnych
i) Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie odpadu produkcyjnego i wagi opakowania foliowego

Projekt został podzielony na dwa etapy:

A) Etap 1: Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych niezbędnych do stworzenia laboratorium.
Prace które należy wykonać:
◦ prace fundamentowe pod konstrukcję stalową
◦ wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
◦ wykonanie ścian działowych
◦ montaż okien, drzwi i schodów
◦ wykonanie instalacji
◦ prace wykończeniowe

B) Etap 2: Zakup aparatury badawczej:
1) maszyna do badania folii między innymi: wytrzymałości na rozciąganie folii, wytrzymałości na zrywanie folii, badanie współczynnika tarcia, siły przekłucia,
sztywności, wykrojnik do cięcia próbek
2) plastometr do badania wagowego i objętościowego współczynnika płynięcia MRF i MVR
3) komora do starzenia próbek
4) komora do klimatyzacji próbek
5) mikroskop do badań materiałowych
6) spektrofotometr
7) tester ścieralności nadruku
8) waga precyzyjna
9) komora świetlna
10) tester kodów kreskowych
11) zgrzewarka laboratoryjna
12) termometr z pamięcią pomiarów
13) higrometr z pamięcią pomiarów

Wartość projektu: 934.246,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 607.640,00 PLN


 

Stare projekty

Od 2016 r. firma KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejsk

„Wyposażenie KRUŚ Sp. z o. o. Sp. K. w nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i udoskonalonych produktów

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. na rynku poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji w postaci nowoczesnych linii do produkcji worków zapachowych oraz oprogramowania do automatyzacji produkcji. Działanie to pozwoli na zdywersyfikowanie oferty przedsiębiorstwa przez co będzie możliwe elastyczne dostosowanie się do potrzeb Odbiorców oraz znaczące rozszerzenie rynku zbytu zarówno terytorialnie jak i segmentowo.

Projekt polega na nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych i udoskonalonych produktów. Zakres rzeczowy pozwoli firmie KRUŚ Sp. z o. o. Sp. K. zwiększyć produktywność Zakładu, wprowadzić do dotychczasowej oferty innowacyjne produkty, podnieść jakość już oferowanych produktów, zmniejszać zużycie energii, zredukować ilość odpadu produkcyjnego oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W wyniku realizacji projektu do działalności gospodarczej zostaną wdrożone następujące innowacyjności:

  1. innowacyjność produktową 3 szt. (zapachowe worki: rolowane, z uchwytem oraz do automatów pakujących),
  2. innowacyjności procesowej/technologicznej 2 szt. (automatyzacja procesu produkcyjnego oraz technologia produkcji) oraz
  3. innowacyjności nietechnologicznej 1 szt. (zarządzanie przedsiębiorstwem).

Firma KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. opracowała innowacyjne worki zapachowe, które mogą być używane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Decyzja ta była zdeterminowana tym, że to właśnie zapach jest źródłem przeżyć i odczuć estetycznych konsumenta. Wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów jest zgodne ze strategią innowacyjności wdrożoną w przedsiębiorstwie. Zakłada ona wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez kreowanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających potrzebom rynku.

Zakup czterech linii do produkcji folii oraz worków foliowych

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z transportem i instalacją nowej linii do produkcji folii, nowej linii do produkcji worków na płasko, nowej linii do produkcji worków rolowanych oraz nowej linii do produkcji worków typu „WICKET”, a także szkolenie z obsługi dostarczonej/ych linii dla co najmniej 3 pracowników. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zapytanie ofertowe i komplet dokumentacji do zapytania ofertowego zostały zamieszczone w załącznikach.

W dniu 11.01.2017 została wprowadzona zmiana w § 4 umowy. W umowie dodano możliwość częściowej płatności w formie zaliczki. Zmiana dotyczy umów, które będą zawierane dla każdej z części zamówienia. W związku z wprowadzoną zmianą, wydłużeniu uległ termin składania ofert oraz został przesunięty termin otwarcia ofert.

wartość projektu: 2.709.862,20 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 991.413,00 PLN

Ogłoszenie o wyborze wykonawców – „Zakup czterech linii do produkcji folii oraz worków foliowych”

W toku prowadzonego postępowania wybrano następujących wykonawców na poszczególne części zamówienia:Część 1 Linia do produkcji folii

Szymanowicz i S-ka s.j. ul. Łąkowa 10 05-502 Gołków Data wpływu oferty: 17.01.2017r. Cena netto : 302.729,00 PLN

Część 2 Linia do produkcji worków na płasko

GG PLAST TECHNOLOGY ul. Plantaża 20 63-000 Środa Wielkopolska Data wpływu oferty: 24.01.2017r. Cena netto : 83.900,00 USD

Część 3 Linia do produkcji worków rolowanych

PPU ELTEX Zygmunt Cichostępski ul.Dojazdowa 8 43-100 Tychy Data wpływu oferty: 29.12.2016r. Cena netto : 288.000,00 PLN

Część 4 Linia do produkcji worków typu „WICKET”

brak rozstrzygnięcia, nie wybrano wykonawcy